Treća godina

Na jesen 2022. upisali smo prvu generaciju u drugu godinu našega Studija.

Nakon završene I. godine polaznici dobivaju diplomu (certifikat), tj. uvjerenje udruge o stečenim kompetencijama te broju odslušanih sati sa specifikacijama te naslov “majstor pripovjedač / majstorica pripovjedačica”, a nakon druge godine, naslovu se pridružuje specijalizirano područje, npr. “majstorica pripovjedačica narodnih priča”.

Nakon završene treće godine, nakon obrane završnoga rada, pristupnici/pristupnice stječu naziv

viši majstor pripovjedač / viša majstorica pripovjedačica sa specijalizacijom iz odabranoga modula.

Treća godina je, kao i druga, organizirana u module.

Polaznici dobivaju mentora/mentoricu koji ih vode u procesu pripreme za pripovijedanje što obuhvaća: predavanja, vježbe, osobne konzultacije i vođenje Dnevnika pripovijedanja i pripreme.
Dva su TEMELJNA MODULA (v. temeljni moduli), zajednička i obavezna svim polaznicima: PRIPOVIJEDANJE SLAVENSKIH BAJKI I PRIČA (u V. semestru) te PRIPOVIJEDANJE I MARKETING U KULTURI I BAŠTINI  (u VI. semestru).
Jedan IZBORNI MODUL (v. izborni moduli) polaznici biraju prema svojim interesima (u V. semestru).
Četvrti modul u VI. semestru sastoji se od niza praktikuma (v. praktikumi) kojima se osnažuju kompetencije u srodnim umijećima koja su potrebna za cjelokupnu pripremu pripovjedača (osnove poduzetništva i financijskog plana, osnove osobnog brendiranja, osnove neuroznanosti i psihologije te osjetilni praktikum).

Skupni pripovjedni nastup U ZAGRLJAJU PRIČA održan 16. srpnja i 20. kolovoza 2022. u Biogradu na Moru