Druga godina

Na jesen 2023. upisali smo treću generaciju u II. godinu našega Studija.

Nakon završene I. godine polaznici dobivaju diplomu (certifikat), tj. uvjerenje udruge o stečenim kompetencijama te broju odslušanih sati sa specifikacijama te naslov “majstor pripovjedač / majstorica pripovjedačica”, a nakon druge godine, naslovu se pridružuje specijalizirano područje, npr. “majstorica pripovjedačica narodnih priča”.


Polaznici mogu upisati II. godinu kao nastavak Studija gdje se posvećuje više vremena specijalizacijama (područja pripovijedanja) te drugim pomoćnim vještinama koje bi pripovjedač/pripovjedačica trebali vladati u istraživanju svoje priče, pripremanju za pripovijedanje te samostalnoj organizaciji svoga nastupa ili programa.

Druga godina organizirana je u module te tako pruža podršku u usavršavanju u užim, specijaliziranim područjima rada.

Tijekom III. i IV. semestra nastava je organizirana u module: polaznici dobivaju mentor koji ih vode u procesu pripreme za pripovijedanje što obuhvaća: predavanja, vježbe, osobne konzultacije i vođenje Dnevnika pripovijedanja i pripreme.
TEMELJNI MODULI (v. temeljni moduli), zajednički i obavezni svim polaznicima, jesu: PRIPOVIJEDANJE HRVATSKIH NARODNIH BAJKI I PRIČA te KOMUNIKACIJA PRIČOMSTVARANJE OSOBNOG PRIPOVJEDNOG IZRAZA.


Jedan IZBORNI MODUL polaznici biraju prema svojim interesima (v. izborni moduli).

Četvrti modul sastoji se od niza praktikuma (v. praktikumi) kojima se osnažuju kompetencije u srodnim umijećima koja su potrebna za cjelokupnu pripremu pripovjedača (umijeće govorenja i slušanja, osnove glazbenog umijeća, osnove umijeća pokreta i plesa, osnove likovnog umijeća i zapažanja te osjetilni praktikum).