Četvrta godina

Prva generacija koju smo upisali u četvrtu godinu započela je svoje putovanje na jesen 2023.

Nakon završenih obaveza četvrte godine i nakon obrane završnoga rada, pristupnici/pristupnice stječu naziv:

viši majstor pripovjedač – mentor / viša majstorica pripovjedačica – mentorica

Četvrta godina je, kao i prethodne dvije, organizirana u module.

Polaznici dobivaju mentora/mentoricu koji ih vode u procesu pripreme za pripovijedanje što obuhvaća: predavanja, vježbe, osobne konzultacije i vođenje Dnevnika pripovijedanja i pripreme.
Dva su TEMELJNA MODULA (v. temeljni moduli), zajednička i obavezna svim polaznicima: PRIPOVIJEDANJE MITOVA I LEGENDI (u VII. semestru) te PRIPOVIJEDANJE (AUTO)BIOGRAFSKIH PRIČA  (u VIII. semestru).
Jedan IZBORNI MODUL (v. izborni moduli) polaznici biraju prema svojim interesima (u V. semestru).
Četvrti modul u VI. semestru sastoji se od niza praktikuma (v. praktikumi) kojima se osnažuju kompetencije u srodnim umijećima koja su potrebna za cjelokupnu pripremu pripovjedača (osnove upravljanja osobnim vremenom, osnove metodike i didaktike te osjetilni praktikum).